info@ecoles.si

031/369-908

Splošni pogoji  veljajo za internetna socialna omrežja Facebook  ter spletno stran www.ecoles.si.

Splošne določbe

  1. člen

Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre. Nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook. Facebook ni odgovoren za vsebino nagradne igre.

Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Ekoles izdelava lesenih proizvodov d.o.o.  Otavice 13, 1310 Ribnica

Potek nagradne igre

  1. člen

Predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Pogoji sodelovanja

  1. člen

(1) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

(2) Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med stroške uvrščamo strošek prenosa podatkov z interneta in strošek dostopa do interneta.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

(4) Posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

(5) Pri nagradni igri, ki poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(6) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe mlajše od 18 let morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Pravila nagradne igre

  1. člen

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

(2) Na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka, mora biti objavljen datum začetka in zaključka nagradne igre.

(3) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno

– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(4) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Nagrade

  1. člen

(1) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(3) Nagrado, ki jo prejme posamezni udeleženec, ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Izbiranje nagrajenca

  1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Izbiranje nagrajenca bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

(3) Komisija organizatorja si pridružuje pravico, da nagrajenca izbere na podlagi subjektivnega mnenja, na katerega vpliva nagrajenčeva kvaliteta sodelovanja pri nagradni igri.

Obveščanje nagrajencev

  1. člen

(1) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (“tag”).

(3) Nagrajenec bo o nagradi, če nagradna igra poteka na Facebooku, obveščen preko označbe (“tag”) v posebni najavi o nagrajencu nagradne igre.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 

Prevzem nagrad

  1. člen

(1) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(3) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Prevzem nagrade je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na sedežu podjetja Ekoles izdelava lesenih proizvodov d.o.o. Otavice 13, 1310 Ribnica. Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa.

(4) V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(6) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Varovanje informacij in osebnih podatkov

  1. člen

(1) Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade)

– ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

– kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter

odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Končne in prehodne določbe

  1. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.

(3) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.

(5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov ali za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov:

info@ecoles.si